Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki realizując swoje cele statutowe z zakresu ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego i przywracania ich celom społecznie użytecznym w 2012 r. przejęła dawną prywatną bożnicę – żydowski dom modlitwy rodziny Zagajskich z lat dwudziestych XX wieku. Dom modlitwy wybudowany został przez znanego kieleckiego przedsiębiorcę Herszla Zagajskiego służył jako miejsce kultu religijnego dla mieszkającego obok właściciela oraz jego rodziny. Mimo że budowla przetrwała wojnę, po jej zakończeniu służyła jako magazyn, więc stopniowo ulegała degradacji. Wewnątrz zachowały się oryginalne freski. Dom modlitwy jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego i posadowiony był na dziedzińcu prywatnego zespołu kamienic znajdującego się w centrum Kielc przy ul. Śniadeckich 4 i Słowackiego 3.

W ramach zrealizowanego przez Fundację Nowa Przestrzeń Sztuki projektu pn. „Przywrócenie pamięci społeczeństwa żydowskiego w Kielcach w oparciu o odtworzenie miejsca modlitwy w sąsiedztwie cmentarza żydowskiego na Pakoszu”  we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dokonano translokacji obiektu z zachowaniem oryginalnych elementów bożnicy.

Po przeniesieniu w nową lokalizację dom modlitwy został przekształcony w Miejsce Pamięci i Refleksji „Beit haMidrasz” i stał się ważnym miejscem z punktu widzenia żydowskiego dziedzictwa kulturowego na ziemiach kieleckich.

Zorganizowana w roku 2016 NOMADA w ramach ósmej edycji wystawy „Sztuka w Przestrzeni Publicznej” przyczyniła się do promocji tego miejsca i pozwoliła na stworzenie nowych kontekstów odbioru obiektu, tym razem raczej artystycznych, niż sakralnych.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć dokumentujących prace konserwatorskie i budowlane przy relokacji Bożnicy, jak również relację fotograficzną z jej uroczystego otwarcia:

Relokacja i uroczyste otwarcie Bożnicy Herszla Zagajskiego