Oświadczenie

OŚWIADCZENIE FUNDACJI W ZWIĄZKU Z FAŁSZYWYMI INFORMACJAMI POJAWIAJĄCYMI SIĘ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami, kolportowanymi za pomocą m.in. portalu społecznościowego Facebook, a dotyczącymi rzekomego przywłaszczenia przez Fundację lub zarząd Fundacji rzeźby „Żółty” autorstwa Kuby Bąkowskiego (nazywanej również  Żółty Słoń) będącej dotychczas elementem  dekoracji przestrzeni wokół budynku przy ul. Zagnańskiej 49 w Kielcach, Fundacja oświadcza, że informacje te są nieprawdziwe oraz w sposób rażący godzą w dobre imię i misję Fundacji.

Z przykrością należy zauważyć, że wieloletnie zaangażowanie Fundacji w działania prospołeczne oraz szereg inicjatyw wspierających społeczność lokalną Kielc nie uchroniły Fundacji oraz zarządu Fundacji przed falą krzywdzących pomówień, wywołanych nieodpowiedzialnym i bezprawnym zachowaniem osób dopuszczających się tego typu sugestii.

Rzeźba „Żółty” jest własnością Pani Doroty Tworek, co jest jednoznacznie udokumentowane. Przedmiotowa rzeźba nigdy nie należała zarówno do spółki DORBUD S.A. w upadłości, ani do Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki a tym bardziej do lokalu gastronomicznego prowadzonego w budynku przy ul. Zagnańskiej 49, który swoją nazwę wziął z uwagi na prezentowaną na terenie posesji instalację. Rażąco nieprawdziwe są więc sformułowania wskazujące jakoby zmiana lokalizacji rzeźby była działaniem ze szkodą dla masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości i jej wierzycieli; syndyk masy upadłości publicznie oświadczył, że instalacja nie wchodzi w skład masy upadłości . Upadłość spółki związana jest z naturalnym ryzykiem gospodarczym, typowym w szczególności dla branży budowlanej.

Pragniemy z całą stanowczością podkreślić, że Pani Dorota Tworek przez wiele lat bezpłatnie i w dobrej wierze użyczała własną rzeźbę „Żółty”  i eksponowała ją przy nieruchomości znajdującej się na ul. Zagnańskiej 49 w Kielcach, z intencją szerszego udostępnienia wartościowej sztuki mieszkańcom Kielc.

Jednocześnie informujemy, że podjęte zostały działania prawne mające na celu ochronę dobrego imienia Fundacji jak i osób z jej zarządu.

Niniejsze oświadczenie Fundacji jest ostatnim w tej sprawie.

Przyjaciół i sympatyków Fundacji zachęcamy do dalszego wspierania naszych działań, weryfikowania informacji u źródła i aktywnego włączenia się w ogólnopolską akcję #stophejt.

Zarząd Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki